Zorg om de zorg

Hoopvol is hetgeen Koning Willem-Alexander uitsprak in de Troonrede: “Iedereen wil gezond en zelfstandig oud worden. Als dat op enig moment niet meer kan, willen mensen kunnen rekenen op goede ondersteuning en zorg, voor een waardige oude dag. Er komt structureel 210 miljoen euro beschikbaar om de zorg in de verpleeghuizen te verbeteren en ruimte te maken voor meer persoonlijke aandacht.”

Maar de vraag blijft: krijgt iedereen de zorg en ondersteuning die hij of zij nodig heeft? Dat is de grootste zorg van de samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM. Er staan enorme veranderingen op stapel en dit zorgt voor veel onrust. Tegelijkertijd betekent dit ook wat voor de portemonnee van ouderen.

Wij onderschrijven het belang van hervormingen van de langdurige zorg. Sinds jaar en dag bepleiten de ouderenorganisaties dat ouderen, (evenals mensen met een chronisch ziekte of handicap) meer zeggenschap en regie moeten hebben over hun eigen leven. Maar dit kan alleen als hiervoor de juiste randvoorwaarden worden geschapen en drempels weggenomen worden. Zowel landelijk als decentraal. Op dit moment is dat helaas nog niet het geval. Er gebeurt te veel, te snel. Wij merken dat ouderen erg ongerust zijn over de veranderingen. Het is hen niet duidelijk waar zij terecht kunnen en wat het voor hen allemaal gaat betekenen. Zo wordt verwacht dat zij meer “zelf gaan doen”; moeten participeren. De druk op ondersteuning van mantelzorgers, buren en vrijwilligers wordt steeds groter, maar wat als dat niet gaat? Wat als ouderen geen sociaal netwerk hebben?  Er is vooral veel onduidelijk. De overheid wil een te snelle verschuiving van collectieve zorg naar eigen verantwoordelijkheid, ook voor de zorg. Mensen die hulp nodig hebben missen nu veel informatie.

De aanpak van gemeenten vinden wij zorgelijk. Zij hebben meer verantwoordelijkheid gekregen, maar tegelijkertijd minder geld. We zien dit in de praktijk al terug. Voorzieningen en zorgpakketten worden uitgekleed door gemeenten en burgers moeten zelf veel zorg los gaan inkopen. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de portemonnee. In het kader van de Wmo moeten mensen die zorg nodig hebben meer zelf gaan betalen, als zij voldoende inkomen hebben. Financiële maatregelen die de overheid neemt op het gebied van zorg, bijvoorbeeld de eigen bijdragen, komen daar nog bovenop voor ouderen.

Daarom komen de ouderenorganisaties in actie! Wij volgen de ontwikkelingen kritisch, zitten aan tafel bij politici en maatschappelijke organisaties en brengen de belangen van ouderen onder de aandacht. Daarnaast werken we met diverse organisaties aan verschillende programma’s en projecten om zorgen weg te nemen, informatie te geven en inzicht te krijgen in de gevolgen van de veranderingen op het leven van ouderen.