SCP-rapport een lang tekort

Eenmaal arm betekent vaak arm blijven. Ook kwetsbare ouderen met een klein pensioen lopen dit risico. Aldus het SCP-rapport ‘Een lang tekort’.

SCP: Eenmaal arm betekent vaak arm blijven
Het aantal armen in Nederland is de laatste jaren sterk gestegen. En wie langer in armoede verkeert, maakt steeds minder kans om uit de armoede te komen. De kloof tussen arm en rijk neemt toe. Daarmee nemen ook de kansen op sociaal isolement toe. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in het rapport ‘Een lang tekort: langdurige armoede in Nederland’, dat op 16 februari 2016 verscheen.

Ouderen met klein pensioen
Het SCP-rapport is somber over de groep senioren die moet rondkomen van een klein pensioen. ‘Op grond van hun achtergrondkenmerken lijken sommige groepen al vanaf het moment van intrede in de armoede te zijn ‘veroordeeld’ tot langdurige armoede. Dit lijkt vooral op te gaan voor gepensioneerden met een besteedbaar inkomen onder het niet-veel-maar-toereikend criterium.

Langdurige armoede onder arme pensioenontvangers
Gunstig is dat ouderen betrekkelijk weinig risico lopen om in armoede te geraken. Maar wanneer ze eenmaal arm zijn, is de kans klein dat zij uit de armoede komen. Hoewel binnen deze groep ook kortdurende armoede voorkomt (20 a 25 procent), gaat het hier voornamelijk om mensen jonger dan 65 jaar of om mensen die naast hun ouderdomspensioen een kleine baan hebben.

Het merendeel van de arme pensioenontvangers (bijna 60 procent) heeft te maken met langdurige armoede (langer dan 3 jaar) en mogelijk zelfs voor de rest van hun leven. Voor hen is uitstroom naar betaald werk geen optie, aldus het SCP. Als oorzaken worden genoemd dat senioren weinig mogelijkheden hebben om uit de armoede te ontsnappen, vermoedelijk vanwege zorgverplichtingen, gezondheidsproblemen of een hogere leeftijd,

Aanbeveling voor gepensioneerden
Voor gepensioneerden ligt de aanbeveling voor de hand. Omdat zij niet meer aan het werk gaan, lijkt versoepeling of uitbreiding van inkomensondersteunende maatregelen de enige weg te zijn om boven de armoedegrens uit te komen. En daar zit precies het probleem. Want door bezuinigingen in de zorg moeten de kwetsbaren in onze samenleving steeds meer zelf betalen. De pensioenen zijn al enkele jaren niet geïndexeerd en de vaste lasten voor burgers zijn gestegen, zoals de gemeentelijke rioolbelasting en afvalbelasting. En daarbij komt nog de verdergaande digitalisering, die steeds meer ouderen isoleert.

Dit SCP-rapport legt de vinger op de zere plek. De ouderenorganisaties roepen politieke partijen dan ook op het tij te keren en weer werkelijk pal te staan voor de kwetsbaren in onze samenleving.

Download het SCP-rapport ‘Een lang tekort’