Correctie nodig in pensioenregels staatssecretaris Klijnsma

Klijnsma

De gezamenlijke ouderenorganisaties binnen de CSO willen dat de Eerste Kamer de nieuwe pensioenregels van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid corrigeert.  Klijnsma’s nieuwe spelregels voor pensioenen, die onlangs door de Tweede Kamer zijn aangenomen, zijn op een aantal punten strijdig met de Pensioenwet. Alleen al om die reden moet de Eerste Kamer dit wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma door haar laten aanpassen. Dat stellen de gezamenlijke ouderenorganisaties in een brief aan de Eerste Kamer, die zich nog voor kerst over dit wetsvoorstel zal uitspreken.

De Pensioenwet vereist dat een pensioenfonds een kostendekkende premie vaststelt. Het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma laat toe dat pensioenfondsen genoegen nemen met een ‘gedempte premie’ op basis van het verwacht rendement van hun beleggingen. Deze gedempte premie is niet kostendekkend, stellen de ouderenorganisaties. Betaling van een lagere dan kostendekkende premie verhoogt juist het risico van korting op de pensioenen. Daarom willen de samenwerkende ouderenorganisaties binnen CSO dat de Eerste Kamer de minister vraagt om een reparatie op dit punt. Door middel van een zogenaamde ‘novelle’ kan alsnog in het wetsvoorstel worden opgenomen, dat betaling van een kostendekkende premie aan een pensioenfonds verplicht is zolang de dekkingsgraad onder de 110% is.

In de brief waarschuwen de ouderenorganisaties ook voor de wettelijke ingreep in de privaatrechtelijke bevoegdheid van de pensioenbesturen en wijzen zij de Eerste Kamer erop dat toezichthouder De Nederlandsche Bank pensioenfondsen volgens het wetsvoorstel een beleggingsmix kan opleggen. Dat is strijdig met de vrijheid van pensioenbesturen om binnen zorgvuldigheidsgrenzen zelf hun beleggingsmix te kiezen.